Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Portfolia v českých školách

Jedním z cílů projektu Kvalita I. bylo zprostředkovat zkušenosti konkrétních vyučujících, kteří ve své výuce aktivně používají portfoliové hodnocení. V průběhu školního roku 2007/2008 se nám podařilo navázat úzkou spolupráci se čtrnácti učitelkami a učiteli na základních školách v Praze, Brně, Opavě, Povrlech, Klánovicích, Prachaticích, Rokycanech a Písku a jednou učitelkou na gymnáziu ve Vsetíně. Všem vyučujícím jsme zaslali dotazník s otázkami, které se týkaly jejich osobních zkušeností s portfolii ve výuce, a v některých případech je i navštívili. Informace o vyučujících získávala a upravovala zejména Mgr. Anna Babanová.

Co nás zajímalo

Vyučujícím jsme položili následující otázky:

 • Co pro vás portfolio znamená?
 • Co vás vedlo k rozhodnutí zařadit do výuky práci s portfolii?
 • Jaký druh portfolií používáte a co do portfolií ukládáte?
 • Jaké používáte metody sebehodnocení?
 • Jak na portfolia reagují děti a rodiče?
 • V čem vidíte přínos, nebo naopak úskalí portfoliového hodnocení?

Na základě učitelských odpovědí jsme připravili články představující zkušenosti z jednotlivých škol. Odkazy na ně naleznete na levé liště. Údaje od vyučujících jsme shrnuly do následujícího textu.

Portfolia nejen na prvním stupni ZŠ

Vyučující využívají portfolia nejčastěji na prvním stupni ZŠ, méně často na druhém stupni ZŠ a v jednom případě také na gymnáziu. Pět oslovených učitelek/ů pracuje na školách, které se přihlásily k programu Začít spolu, jehož nedílnou součástí jsou právě portfolia. Ze zbývajících dotázaných vyučujících zhruba polovina pracuje na školách, kde je práce s portfolii zaváděna celoplošně na prvním a/nebo druhém stupni, a druhá polovina vyučujících využívá portfolia ve svých třídách na základě vlastní iniciativy.

Obsah portfolií

Téměř od všech oslovených vyučujících jsme měli možnost získat také cenné ukázky materiálů, které využívají v rámci práce s portfolii. Vyplynulo z nich, že součástí portfolií jsou většinou materiály, na nichž se podílejí různou měrou žáci/kyně, vyučující a rodiče.
Jako součást portfolií se nejčastěji objevovaly následující materiály:

 • týdenní plány
 • smlouvy
 • třídní pravidla
 • deníkové záznamy, včetně čtenářských deníků
 • tematické projekty, pracovní listy
 • písemné práce a testy
 • hodnotící a sebehodnotící dotazníky (pro individuální i skupinové hodnocení)
 • vysvědčení
 • pozorování (součástí učitelských portfolií)
 • vzkazy a dopisy rodičů dětem
 • průběžné zprávy z domova

Konkrétní aktivity, dotazníky a hodnotící testy nám byly inspirací pro vytvoření aktivit, které nabízíme ke stažení v sekci Začínáme s portfolii – náměty a inspirace .

Portfolia jsou užitečná, protože...

Všichni vyučující, se kterými jsme připravovali tuto sekci, se shodují, že portfolia jsou pro žactvo, vyučující i rodiče obrovským přínosem. Vyučující na portfoliích oceňují především, že:

 • poskytují souhrn informací, které vypovídají o vývoji konkrétního dítěte v míře přesahující vzdělávací oblasti;
 • umožňují sledovat, jak se v průběhu poměrně dlouhého období danému dítěti daří, v čem se dlouhodobě zlepšuje, nebo naopak zhoršuje;
 • umožňují hodnotit děti, aniž by jejich výkon musel být porovnáván s výkonem ostatních, protože umožňují přistupovat k dětem individualizovaným způsobem;
 • umožňují dětem zdůraznit jejich přednosti, protože ukazují to, co daný žák/yně zvládl/a, nikoli to, co neumí;
 • znamenají pro většinu vyučujících možnost, jak děti učit sebehodnocení, včetně hodnocení práce ostatních spolužáků a spolužaček.

Z dotazníků, které nám vyučující zaslali, vybíráme několik následujících ukázek. Plné znění textů naleznete v jednotlivých souborech na levé liště.

„Z metodického hlediska velice oceňujeme, že se děti přirozenou cestou učí metodě třídění materiálů, nakládání se svou vlastní prací. Velkým přínosem pak je, že se děti učí svoji práci ohodnotit, tj. neočekává se jen hodnocení učitele/ky.“

„Práce na portfoliu vede podle mého názoru děti k zodpovědnosti, systematičnosti, samostatnosti, soustavnosti a kreativitě.“

„Pro rodiče portfolia znamenají náhled do práce jejich dítěte, třídy i vyučující/ho. Mohou sami velice snadno posoudit vývoj dítěte a zjednodušuje se tak komunikace mezi rodičem a vyučující/m.“

„Myslím si, že pro děti je největším přínosem vedení portfolií výrazné zviditelnění jejich pokroku.“

„Pro mne je velice zásadní diskutovat a neustále motivovat děti k samostatnému vyhledávání informací a portfolio je v tomto smyslu dokonale fungujícím motivačním nástrojem.“

Věříme, že postřehy a praktické rady konkrétních vyučujících, bohatě ilustrované ukázkami z mnoha žákovských portfolií, vám budou inspirací na vaší vlastní cestě k portfoliovému hodnocení!