Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo pro školní rok 2007/2008 projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008. Projekt navazuje na projekty uskutečněné v letech 2004-2007 a je řešen v rámci systémového projektu Kvalita I, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF).

Testy

CERMAT připravil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností a pro školy s polským vyučovacím jazykem také test dovedností v polském jazyce. Součástí testování je vyplnění žákovského dotazníku.

Testování proběhlo současně ve všech krajích ČR (kromě Prahy) dne 29. ledna 2008 (testování dovedností v polském jazyce dne 30. ledna 2008) podle jednotného testovacího schématu. Škola se přihlášením do projektu zavázala, že se bude řídit daným testovacím schématem a dodrží pokyny pro zadávání testů. Termín - den a časy testování - jsou závazné a nelze je měnit.

Projektu se mohli zúčastnit i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni ve školách běžného typu nebo navštěvují speciální školy. Projekt není určen pro žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem.

Testování a výsledky

Testy ve školách zadali učitelé škol, kteří byli řediteli škol určeni jako zadavatelé. Při zadávání testů postupovali podle pokynů, které Centrum uveřejnilo v 1. polovině ledna 2008 na svých internetových stránkách. Zpracování a vyhodnocení výsledků testování bude provedeno v CERMATu.

Na základě účasti v projektu obdrží Vaše škola tyto skupiny výsledků:

  • osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žáka v testech, doplněné o porovnání s průměrnými výsledky školy, kraje a ČR,
  • souhrnnou zprávu pro školu, která bude obsahovat:
    • přehled výsledků všech žáků školy,
    • porovnání výsledků tříd v rámci školy,
    • porovnání výsledků žáků školy s průměrnými výsledky zúčastněných škol v kraji a v ČR,
    • analýzu výsledků žáků s vazbou na informace získané z žákovských dotazníků.

Individuální výsledky žáků a souhrnná zpráva pro školu z uvedeného projektu jsou neveřejné a nebudou poskytnuty třetí straně.

Účast základních škol a víceletých gymnázií v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 je dobrovolná, testování i zpracování výsledků je pro zúčastněné školy zdarma.

Informace o projektu obdrželi také zástupci odborů školství krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností.

Přihlášení do projektu

Elektronické přihlašování škol do projektu bylo zahájeno prostřednictvím IS CERTIS (https://www.certis.cermat.cz) dne 5. listopadu 2007 a ukončeno dne 16. listopadu 2007. Pro přihlašování bylo použito Uživatelské jméno (účet) ředitele/ky (REDIZO školy) a Heslo obdržené ve školním roce 2006/2007 k evaluačním projektům CERMATu.

Distribuce testových materiálů

Distribuce testových materiálů do škol proběhla v týdnu od 21. do 25. 1. 2008. Za bezpečné uložení a ochranu testových materiálů před zneužitím zodpovídá ředitel školy.

Harmonogram projektu

Písemné oslovení ZŠ s devátými třídami a odpovídajících ročníků víceletých gymnáziído 25. 10. 2007
Zahájení elektronického přihlašování škol do projektu5. 11. 2007
Ukončení přihlašování 16. 11. 2007
Distribuce testových materiálů do škol - bude upřesněno 21.- 25. 1. 2008
Testování 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 29. 1. 2008
Testování - školy s polským vyučovacím jazykem - dovednosti v polském jazyce 30. 1. 2008
Svoz vyplněných ZA - bude upřesněno 30. - 31. 1. 2008
Pořízení dat - digitalizace 4. - 22. 2. 2008
Analytické zpracování výsledků 10. - 21. 3. 2008
Odeslání výsledků poštou - osvědčení pro žáky 7. 4. 2008
Souhrnné zprávy pro školy - uveřejnění v IS CERTIS duben 2008
Agregované výsledky pro OŠ KÚ červen 2008
Závěrečná zpráva z projektu pro monitorovací zprávu SP KVALITA 1 srpen 2008

Informace a dotazy

Doplňující informace k projektu Vám poskytneme na elektronické adrese , případně telefonicky na čísle 604 421 218.

Při písemném kontaktu, prosím, vždy uvádějte REDIZO a název školy. Tyto údaje nám usnadní vzájemnou komunikaci.