Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007

Tento projekt je řešen v rámci systémového projektu Kvalita I z Evropského sociálního fondu (ESF). Je zaměřen na vytváření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání v českém školském systému. Nutnost jeho vytvoření je uváděna ve školských dokumentech a doporučována i v mezinárodních expertních hodnoceních české vzdělávací soustavy. Jedním z cílů SP Kvalita I je zavést národní hodnotící zkoušku ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání.

Testy

CERMAT připravil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností. Součástí testování je vyplnění žákovského dotazníku. Testování proběhne současně ve všech krajích ČR (kromě Prahy) ve čtvrtek dne 1. února 2007 podle jednotného testovacího schématu Ve školách s polským vyučovacím jazykem proběhne dne 5. února 2007 test dovedností v polském jazyce.

Projektu se mohou zúčastnit i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni ve školách běžného typu nebo navštěvují speciální školy. Projekt není určen pro žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem.

Testování a výsledky

Testy ve školách zadají učitelé škol, kteří budou řediteli škol určeni jako zadavatelé. Při zadávání testů budou postupovat podle pokynů, které uveřejníme na našich internetových stránkách. Zpracování a vyhodnocení výsledků testování bude provedeno v CERMATu.

Na základě účasti v projektu obdrží vaše škola tyto skupiny výsledků:

1. osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žáka v testech
2. souhrnnou zprávu pro školu, která bude obsahovat:

  • jmenný přehled výsledků všech žáků školy
  • porovnání výsledků tříd v rámci školy
  • porovnání výsledků žáků školy s průměrnými výsledky žáků ostatních škol v kraji
  • porovnání výsledků žáků školy s průměrnými výsledky žáků všech zúčastněných škol v ČR
  • analýzu výsledků žáků s vazbou na informace získané z žákovských dotazníků

Účast základních škol a víceletých gymnázií v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007 je dobrovolná, testování i zpracování výsledků je pro zúčastněné školy zdarma.

O projektu jsou rovněž informováni ředitelé středních škol v kraji, kteří mohou zohlednit výsledky testování žáků ZŠ v přijímacím řízení na střední školy. Informace o projektu obdrželi také zástupci odborů školství krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností.

Přihlášení do projektu

Přihlašování škol do projektu bude zahájeno dne 20. listopadu 2006 a ukončeno dne 27. listopadu 2006. Pro přihlašování použijte Uživatelské jméno (účet) ředitele/ky (REDIZO školy) a Heslo.

Distribuce testových materiálů

Distribuci testových materiálů do škol zajistí odbor školství krajského úřadu. Za bezpečné uložení a ochranu testových materiálů před zneužitím zodpovídá ředitel školy.

Harmonogram projektu

Písemné oslovení ZŠ s devátými třídami a odpovídajících ročníků víceletých gymnáziído 17. 11. 2006
Zahájení elektronického přihlašování škol do projektu20. 11. 2006
Ukončení přihlašování27. 11. 2006
Odvoz TM na OŠ KÚ, obce III, školy25. - 31. 1. 2007
Testování 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií1. 2. 2007
Testování - školy s polským vyučovacím jazykem dovednosti v polském jazyce5. 2. 2007
Svoz vyplněných ZA ze škol na sběrné místo v kraji1. - 5. 2. 2007
Svoz ZA z OŠ KÚ k hromadnému zpracování5. - 6. 2. 2007
Pořízení dat - digitalizace8. 2. - 2. 3. 2007
Analytické zpracování výsledků12. - 21. 3. 2007
Odeslání výsledků poštou - osvědčení pro žáky a souhrnné zprávy pro školy10. 4. 2007
Agregované výsledky pro OŠ KÚčerven 2007
Závěrečná zpráva z projektu pro monitorovací zprávu SP KVALITA 1září 2007

Informace a dotazy

Doplňující informace k projektu Vám poskytneme na elektronické adrese devitka07@cermat.cz, případně telefonicky na čísle 604 421 218.
Při písemném kontaktu, prosím, vždy uvádějte REDIZO a název školy. Tyto údaje nám usnadní vzájemnou komunikaci.

Závěrečná zpráva