Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2005

Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2005 realizovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT. Probíhal ve spolupráci s odbory školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů krajů Karlovarského, Libereckého a Pardubického a pod záštitou MŠMT. Hodnotící fáze projektu byla zařazena do aktivit systémového projektu ESF Kvalita I a realizována za finanční spoluúčasti ESF.

Pro projekt připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT testy dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a studijních dovedností.

CÍLE PROJEKTU

Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2005 byl připraven ve snaze naplnit dvě skupiny cílů. Jedna skupina se vztahuje k dlouhodobému procesu proměny českého školství. Druhá skupina se váže na monitorování aktuální úrovně vzdělávacích výsledků žáků 9. tříd.

2.1. Dlouhodobé cíle

 • Přispět k úvahám o možnostech různých hodnotících nástrojů a jejich zavedení do školské praxe v podobě tzv. Národní hodnotící zkoušky.
 • Připravit evaluační nástroj, který v období decentralizace školství a nástupu kurikulární reformy alespoň v uzlových bodech vzdělávacího systému (tj. na přechodech žáků mezi jednotlivými vzdělávacími stupni) umožní hodnocení znalostí a dovedností, které lze vztáhnout k požadovaným výsledkům z příslušného stupně školy a které rovněž umožňuje jejich vzájemné porovnání. Tyto funkce může naplnit pouze externí evaluace výsledků vzdělávání.

2.2. Aktuální cíle

 • rozšířit zdroje informací sloužící k vnitřnímu systému řízení kvality škol
 • získat zdroj informací pro autoevaluaci žáků
 • nabídnout středním školám doplňkové nástroje pro hodnocení uchazečů o studium
 • poskytnut údaje o výstupní úrovni žáků škol rodičům, zřizovatelům, zaměstnavatelům
 • Poskytnout krajským úřadům hlubší údaje o kvalitě školského systému v kraji
 • Poskytnout MŠMT podklady pro hodnocení kvality školského systému

VEDOUCÍ PROJEKTU: PaedDr. Luděk Uhlíř
OBSAHOVÍ KOORDINÁTOŘI TESTŮ:
Mgr. František Brož - test dovedností v českém jazyce
RNDr. Eva Lesáková, PhDr. Eva Řídká, CSc. - test matematických dovedností
Mgr. Irena Smetáčková - test studijních dovedností

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

ODBORNÝ GARANT: Mgr. Radek Schindler

CERMAT umožnil zapojení do projektu také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Podle stupně handicapu, resp. omezení vzhledem k práci s didaktickými testy, byly žáci rozdělení do skupin:

 • žáci s lehkým stupněm omezení pracují s běžnými testovými sešity a odpovědi zapisují do záznamových archů. Mají pouze prodloužený čas řešení.
 • žáci se středním stupněm omezení mají kromě prodlouženého času upravené testové sešity, do nichž odpovědi zapisují přímo (nepracují tedy se záznamovým archem). V případě Braillova písma se řešení úloh píše na zvláštní volný list papíru nebo do počítačového souboru. Žáci rovněž mohou využívat individuální kompenzační pomůcky a v případě žáků se sluchovým postižením též pomůcky didaktického charakteru, jakými jsou slovníky českého jazyka, synonymické slovníky apod. V případě potřeby je možné též využít pomoci asistenta, resp. tlumočníka.
 • žáci s těžkým stupněm omezení nebyli v programu zastoupeni.

Pro žáky se SVP je čistý čas určený pro řešení úloh v různé míře prodloužen (viz následující tabulka).

Druh postižení Lehký stupeň omezení Střední stupeň omezení
čas v min. čas v min.
Tělesné postižení (TP) 70 80
Zrakové postižení (ZP) 70 80
Sluchové postižení (SP) 60 70
Specifické poruchy učení (SPU) 50 60

Specifika testování pro žáky s SVP byla podrobně ošetřena i pokyny pro zadavatele.

Testování proběhlo podle jednotného testovacího schématu. Začátek testování a čas vymezený pro úvodní instrukci byl pro všechny žáky stejný, lišil se pouze čistý čas určený pro řešení testů.

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva (PDF, 695 kB) Závěrečná zpráva (PDF, 695 kB)