Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Genderové aspekty maturitní zkoušky

Oblast hodnocení na úrovni žáka
název aktivity Zjišťování a ověřování podmínek ovlivňujících zavedení nového modelu maturitní zkoušky
název úkolu Genderové aspekty maturitní zkoušky
koordinátor Mgr. Jana Pernicová 224 507 404 pernicova@cermat.cz
gestor Jana Kovářová 224 507 421 kovarova@cermat.cz

GENDER

Gender chápeme jako sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, vzhledových charakteristik atd., které jsou v určité společnosti spojovány s obrazem ženy nebo muže. Konkrétní náplň tohoto souboru ženských a mužských charakteristik je kulturně a historicky proměnlivá. Proto se očekávání vůči ženám a mužům v různých historických obdobích a v různých kulturách liší. Tato očekávání působí na lidi v průběhu jejich individuálního vývoje a vedou je k osvojování těchto charakteristik, například prostřednictvím výchovy v rodině či ve škole. Genderová očekávání mohou být velice nebezpečná, neboť na základě předpokladu, že se jedná o biologicky dané rozdíly mezi ženami a muži, mohou být v jejich důsledku omezováni ve svém osobnostním rozvoji lidé, jejichž dispozice neodpovídají očekávaným ženským a mužským charakteristikám.

Cílem části projektu Kvalita I je z hlediska genderu vytvořit srovnatelné a rovné podmínky pro všechny žáky a žákyně, tedy vytvořit genderově neutrální maturitní zkoušku. Genderové aspekty maturitní zkoušky mapuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Příprava úloh a testu je zaměřena na vytvoření typologie genderově neutrálních a zatížených úloh, jejímž prostřednictvím budou prováděny expertní odhady míry genderového zatížení úloh a směru a příčin zatížení.

Zadání úloh bude doprovázet dotazníkové šetření, jehož prostřednictvím CERMAT shromáždí informace vedoucí k vysvětlení příčin genderového zatížení výsledku vzdělávání. Výsledky šetření budou určeny pedagogické veřejnosti s cílem zvýšení kvality vzdělávání. V roce 2005 proběhne v rámci přípravné fáze odborný seminář pro pracovníky CERMATu, odhad genderové zatíženosti úloh v rámci programu Maturita nanečisto 2006 a bude sestaven žákovský a učitelský dotazník. V roce 2006 bude provedeno pilotní šetření - Genderové zatížení úloh pro 15 maturitních předmětů.

Dotazník pro učitele

Dotazník pro studenty