Systémový projekt Kvalita I

Vzdělávání pedagogických pracovníků

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Systémový Projekt Kvalita I, úkol 4A2U1

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) jako organizační složka státu v rámci systémového projektu Kvalita I řeší v úkolu 4A2U1 problematiku dalšího vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou.

Potřeba dalšího vzdělávání je vyvolána nejen nezbytnými změnami v odborných a didaktických přístupech, ale i nároky na jednotné zabezpečení průběhu maturitní zkoušky a standardizované vyhodnocení jejích výsledků. Neopomenutelnou součástí dalšího vzdělávání musí být i příprava učitelů na podporu žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Reforma maturitní zkoušky je komplexní a rozsáhlý proces, který vyžaduje uplatnění všech inovativních přístupů k zajištění efektivnosti, hospodárnosti a udržitelnosti implementovaných řešení. Nezbytnost řešení dalšího vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků vyplývá na jedné straně ze zákonných ustanovení, týkajících se maturitní zkoušky, jednak z nutnosti cestou profesionalizace orgánů maturitní zkoušky omezit rizikové působení lidského faktoru na spolehlivost logisticko-bezpečnostního systému nové maturitní zkoušky. Kvalitní příprava pedagogických pracovníků zajistí vysoký stupeň objektivizace průběhu a vyhodnocení dílčích zkoušek, konaných formou písemné práce a formou ústní, a to cestou školení a konzultací. V širším smyslu slova jde o nástroj, který nepřímou cestou podpoří reálné dosahování cílů kurikulární reformy na středních školách. S ohledem na rozsah potřebných školení jsou do DVPP zapojeny i další spolupracující subjekty.

Na základě výsledků evaluace první vlny školení, která probíhala pouze formou prezenčního studia v období leden až květen 2007, vyplynulo, že tato školení byla pro účastníky časově velmi náročná.
Z těchto důvodů byla zpracována studie proveditelnosti projektu „Vytvoření e-learningové podpory pro DVPP k nové maturitní zkoušce“. Distanční e-learningové vzdělávání je chápáno jako forma řízeného samostudia, během kterého jsou účastník kurzu a vyučující od sebe fyzicky vzdáleni. Mezi jeho výhody nepochybně patří skutečnost, že účastník kurzu může pracovat svým vlastním tempem kdykoliv a kdekoliv, kde má přístup k internetu, a volit si témata v pořadí, která jsou mu blízká. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, kdy se eliminují náklady za pronájem učeben, tisk a distribuci studijních materiálů, cena za lektora, dopravu a další. Ze studie vyplývá, že pro další systémovou přípravu pedagogických a organizačních pracovníků bude forma e-learningu a v některých případech forma kombinovaného studia (e-learning a studium prezenční) vhodnější. Na základě výše uvedených skutečností nyní probíhá vytváření vývojového prostředí e-learningového systému a zkušební ověření vzorku e-learningových kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků k nové maturitní zkoušce.

O aktuálním vývoji systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budete pravidelně informováni na těchto stránkách.