Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích

Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích se týká písemného i ústního projevu žáka a některých dalších aspektů maturitní zkoušky z cizího jazyka. Tato část projektu zahrnuje tři podúkoly: ověřování písemného projevu žáka, vybudování nahrávacího studia v prostorách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a kalibraci maturitní zkoušky z cizího jazyka podle Stupnice společného evropského referenčního rámce SERR.

V rámci zavedení písemného projevu žáka připravujeme do maturitní zkoušky z cizího jazyka kritéria pro hodnocení písemného projevu, jejich revizi a ověření jejich funkčnosti v praxi. Dalším krokem bude vypracování systému školení pro hodnotitele písemného projevu a vyškolení budoucích školitelů, kteří další vzdělávání hodnotitelů převezmou. Důležité je také vypracování metodických pokynů pro školitele i hodnotitele a systém kontroly kvality práce školitelů a hodnotitelů.

Vybudování nahrávacího studia v prostorách CERMATu bylo nutné zejména z důvodu utajení poslechových nahrávek určených pro poslechový subtest z cizího jazyka. Slouží také pro další podúkoly, jimiž jsou kalibrace maturitní zkoušky a školení hodnotitelů, zadavatelů a školitelů.

Záměrem podúkolu Kalibrace jazykové zkoušky podle SERR je naplnit proces popsaný v příručkách ALTE - Association of Language Testers in Europe, zdokumentovat jej a navrhnout zařazení maturitní zkoušky z cizího jazyka do systému mezinárodně uznávaných zkoušek. Podúkol se konkrétně zabývá např. přiřazením specifických cílů pro všechny řečové dovednosti k deskriptorům SERR. Všechny kroky jsou dokumentovány pro účely následné žádosti o zařazení maturitní zkoušky z cizího jazyka do systému mezinárodních zkoušek.

Realizační tým předá návrhy, koncepce a další výstupy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání pro další práce na přípravě maturitní zkoušky.

Oblast hodnocení na úrovni žáka
název aktivity Zjišťování a ověřování podmínek ovlivňujících zavedení nového modelu maturitní zkoušky
název úkolu Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích
koordinátor Mgr. Jana Pernicová 224 507 404 pernicova@cermat.cz
gestor Mgr. Martina Hulešová 224 507 406 hulesova@cermat.cz
odkazy Katalogy požadavků k MZ    

V rámci aktivity 1A2U3 (Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích - gestor Mgr. Martina Hulešová, proběhly tyto aktivity:

květen - červenec 2006

Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích

 • koncepce školení krajských lektorů (resp. hodnotitelů) strukturované písemné práce
 • práce na škálování a kalibraci žákovských prací
 • návrh manuálů pro hodnotitele strukturované písemné práce za jednotlivé cizí jazyky a první verze metodických pokynů pro krajské lektory (za jednotlivé cizí jazyky v obou úrovních)
 • přípravné práce na materiálech a postupech pro šetření Shody hodnotitelů
 • dokončení PC aplikace pro zápis výsledků hodnocení žák. prací, které by umožnili spolupráci této aplikace s jinými programy či databázemi
 • průběžné práce na kalibraci jazykové zkoušky podle Manuálu SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Rada Evropy, MŠMT ČR, 2002), tj. podle 6 vymezených společných mezinárodních úrovní pro cizí jazyky

únor - duben 2006

Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích

 • Revize pracovní verze koncepce školení hodnotitelů a školitelů hodnotitelů strukturované písemné práce a upravení do podoby použitelné pro školení lektorů
 • dokončení návrhu manuálů pro hodnotitele strukturované písemné práce za jednotlivé cizí jazyky
 • zpracování první verze metodických pokynů pro školitele hodnotitelů písemného projevu (lektory) pro jednotlivé cizí jazyky (v obou úrovních).
 • Oslovení skupiny expertních posuzovatelů specifických cílů pro maturitní zkoušku z cizího jazyka; zahájení první fáze školení v oblasti kalibrace jazykových zkoušek
 • Zahájení práce na evaluaci charakteristik kotvících úloh
 • průběžné práce na kalibraci jazykové zkoušky podle Manuálu SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Rada Evropy, MŠMT ČR, 2002), tj. podle 6 vymezených společných mezinárodních úrovní pro cizí jazyky